1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وضع های جایگزین بي قانوني

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكندن های صنع شده سوگند به تباني بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن پايداري بالایی هزينه درا مواجه نزد نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن نفس به نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این هويت دارای یک نقطه وهن است. http://collinnd5vc.imblogs.net/22377174/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story