1

شهر فرش ادینه, Tehran (+ninety eight 21 3314 0848)

News Discuss 
چرا که این فرش ها ضخامت بیشتری نسبت به فرش ۱۲۰۰ شانه و ۱۵۰۰ شانه دارند. بااین کیفیت من وظیفه خودمی دانم که صراحتاً عرض کنم تنها منشأ ابتلائات وبدبختی این ملت از نفت است واین ماده عفن تحت الارضی که مثل شیره جان دائماً از رگهای حیاتی ما https://getidealist.com/story11061117/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story