1

فرش ایران در کدام شهر ها بافته می شود؟

News Discuss 
در چنین وضعی از دست من چه کاری ساخته است؟ یکعده آنهایی هستندکه کمونیست هستند یابا کمونیستها زدوبند دارند و یکعده آنهایی هستندکه زدوبندندارندولی اینقدر بیشعور هستند که فکرمیکنند اگر امروز نسبت به کمونیستها ارفاق بکنندآن روزیکه کمونیستها سرکار آمدند نسبت به آنهاارفاق خواهند کرد(صحیح است) آنها آنقدر ابله http://simon5n6aj.blogolize.com/--45679091

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story